Header Ads

 • Breaking News

  Narendra Modi Chalisa in Hindi

  Here is the Narendra Modi Chalisa in Hindi language, one of our writer made after NaMo won Lakabha election 2014 with 336 seats.

  ।। नरेन्द्र चालीसा ।।

  जय नरेन्द्र ग्यान गुन सागर | जय मोदी तिहुँ
  लोक उजागर || राष्ट्रदूत अतुलित बलधामा |
  दामोदर पुत्र नरेन्दर नामा || तुम उपकार राष्ट्र
  पर कीन्हा | कच्छ संवारि स्वर्ग सम कीन्हा ||
  माया, मुलायम थर थर काँपैं | काँग्रेस
  को चिंता व्यापै || नासहि सपा मिटैं बसपाई
  | खिलै कमल फूलैं भजपाई || साधु संत के तुम
  रखबारे | असुर निकंदन राष्ट्रदुलारे || संत
  रसायन तुम्हरे पासा | सदा रहहु भारत के
  दासा || भारत विश्वगुरु बन जावै | जब
  मोदी दिल्ली मैं आवै || चीन पाक दोउ निकट
  न आवै | जब मोदी को नाम सुनावै ||
  नासहिं दुष्ट और अपराधा | भ्रष्टाचार
  मिटावहिं बाधा || करहि विकास स्वर्ग सम
  सुंदर | बनहि राम को सुंदर मंदिर || असुर
  निवारि सुरन्ह कौ थापैं | राहुल
  सोनिया कबहुँ न व्यापै || मोदी मंत्र एक सम
  जाना | करहि विकास राष्ट्र सनमाना ||
  भारत राष्ट्र पराक्रमशाली | होहि सिद्ध
  यह शंशय नाही || जय मोदी ||

  Please, Share with your circle...

  No comments

  Please!! Do Not Spam!! Otherwise you will banned.

  Post Top Ad

  Author Description

  Hey there, We are Blossom Themes! We are trying to provide you the new way to look and use the blogger templates. Our designers are working hard and pushing the boundaries of possibilities to widen the horizon of the regular templates and provide high quality blogger templates to all hardworking bloggers!

  Post Bottom Ad